Виробництво хлібу

DSC_2019

ВИРОБНИЦТВО ХЛІБУ

Два роки забуття та без­діяльності і лише місяць, мовби фенікс із попелу, постало і запрацювало виробництво. 27 серпня в Білогір’ї відбулося свято, адже занедбаний хлібозавод отримав друге життя завдяки відповідальному інвестору.

Не так давно компанія «Украї­на 2001» під керівництвом Вадима Лейві ви­купила підприємство, на яке вже давно всі махнули рукою і забули. Місяць пішов на відновлювальні роботи і диво таки сталося — хлібокомбінат знову готовий пекти, радувати людей прекрасною про­дукцією.

На урочисте відкриття від­новленого хлібозаводу зі­бралися перші особи району, трудовий колектив і небай­дужі мешканці Білогір’я. У привітальному слові з наго­ди відкриття підприємства голова Білогірської районної державної адміністрації Алла Кузьменко побажала новим господарям хлібоза­воду успіхів, швидкого роз­витку і плідної праці: «Сьо­годні на Білогірщині справж­нє свято, адже останнім часом таких подій не дуже багато. Відновлення роботи хлібозаводу — це не лише створення нових робочих місць, це збільшення доходів до місцевого бюджету. Як керівник району я сподіва­юся на соціальне партнер­ство і при цьому хочу запев­нити, що влада тільки спри­ятиме становленню хлібопекарні. Адже діяльність такого підприємства — це запорука соціально-економічного розвитку району. Вадим Леонідович Лейві створив прекрасний колек­тив, спілкуючись з яким, я хочу запевнити вас, що наш білогірський хліб буде конкурентоспроможним на ринку. У важкі часи, які переживає наща країна, розвиток ви­робництва і бізнесу — над­звичайно важливий показник розвитку і стабільного про­гресу. Тільки обопільна співпраця влади на місцях та інвесторів може забезпе­чити динаміку росту соціаль­них та економічних показни­ків в районах і області в ці­лому».

Вадим Лейві привітав тру­довий колектив із початком виробничого процесу заводу і запевнив, що надалі під­приємство стане надійним економічним підґрунтям ра­йону: «Дякую всім, хто при­йшов сьогодні розділити з нами радість відкриття за­воду. Ми плануємо розши­рювати асортимент продук­ції і збільшувати потужності. Те, що ми зробили, це тільки початок. Я впевнений, що вже найближчим часом тут буде створено, як мінімум, 70 робочих місць. Два роки завод не працював, та сьо­годні завдяки сприянню вла­ди, вкладу трудового колек­тиву і нашій ініціативі ми спільно творимо майбутнє району, робочі місця, напов­нимо місцевий бюджет і бу­демо випікати найсмачніший хліб в області. Моєю прин­циповою позицію завжди було те, що ми маємо самі займатися переробкою своє сільгосппродукції і створю­вати власний продукт».

Директор хлібокомбінату Надія Лепікаш вже ділиться думками щодо майбутнього розвитку заводу; в планах відкриття кондитерського цеху і виробництво білогірських булочок, тістечок, пе­чива та інших смаколиків: «Сьогодні на ринок хліба виходить новий виробник — «Україна 2001» з еколо­гічно чистою продукцією. Було би прикро, якщо би ми, маючи своє борошно, цукор, масло, не змогли це зробити. Ми хочемо що б ви повірили в нас і підтримали так, як це зробив Вадим Леонідович Лейві. А те, що наш продукт буде якісний та екологічно чистий, ми вам обіцяємо».

Урочисто перерізається червона стрічка і завод го­товий до офіційного початку роботи. Вже дуже скоро апе­титний аромат свіжого хліба заповнить і наповнить собою виробничі цехи. Зараз на підприємстві задіяні 24 пра­цівники, але це лише скром­ний початок у порівнянні з грандіозними планами інвес­тора. Початковий об’єм ви­робництва —10 тисяч буха­нок хліба в день. У подаль­шому цей показник збіль­шать до 20 тисяч.

Директор Надія Лепікаш проводить екскурсію на ви­робництві і розповідає про усі секрети білогірського хлі­ба. Головний з них — дотри­мання стандартів виробни­цтва і жодних розпушувачів чи якихось інших шкідливих домішок. У виробничих цехах працюють бактерицидні лам­пи — річ не з дешевих, але завдяки їм відбувається пов­не знезараження виробни­чого майданчика. Якість продукту — це візитівка ви­робництва.

Важливим моментом також є те, що на хлібозаводі пов­ністю відмовилися від використання природного газу при випіканні хліба. Хлібопекар­ські агрегати працюють на соснових пелетах, що дає змогу зекономити на енер­гоносіях та здешевити про­дукцію.

Хмельницька область, як і вся Україна, в умовах кризи гостро зіткнулася з пробле­мою безробіття. Вже ство­рені і в подальшому запла­новані робочі місця на хлі­бопекарні для Білогір’я — справжній подарунок долі. За скромними підрахунками, завдяки роботі хлібокомбі­нату, місцевий бюджет що­місяця буде додатково отри­мувати приблизно 100 тисяч гривень. Середня заробітна платня на підприємстві ста­новитиме близько 4 тисяч гривень.

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Наш аграрний край багатий різними ресурсами, які ми можемо використати як ос­нову нашого розвитку та процвітання. Але в кожному конкретному районі позитив­на тенденція для прогресу створюються тоді, коли є активна місцева влада і со­ціально відповідальний ін­вестор. Саме ці дві складові успіху поєдналися в Білогір’ї.

Є усі сподівання на те, що відкриття хлібозаводу TÖB «Україна 2001» Вадима Лей­ві в Білогір’ї є першим кро­ком до більш масштабних соціально-економічних про­ектів не лише в Білогірсько му районі, а й в усьому пів­нічному регіоні Хмельниць­кої області.

ІНШІ НАПРЯМКИ ВИРОБНИЦТВА

ДАНІ ПРО НАПРЯМОК

Діяльність: Виробництво
Початок діяльності: 2015 рік
Розміщення: смт. Білогір'я Хмельницької обл.
Обсяг виробництва: 10 тис. одиниць на день
Кількість персоналу: 24 особи
Об'єм інвестицій: більше 20 млн. грн.